Mẫu14

(Tên tổ chức, cá nhân)
----------------------------

Số:........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------------

.................,ngày......tháng.....năm

ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: BỘ CÔNG NGHIỆP

(Tên tổ chức,cá nhân).....................................................................

Trụ sở tại:........................................................................................

Điện thoại:......................................, Fax:.......................................

Xin được trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)..……......... số.............. ngày............... tháng................năm............ kể từ ngày......... tháng.........…..... năm..................

Lý do xin trả lại giấy phép thăm dò......................................................

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 18 của Quy định)
-
-