Mẫu13

BỘ CÔNG NGHIỆP
----------------------

SỐ:..../QĐ-ĐCKS.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------------------

.................,ngày......tháng.....năm.......

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

     - Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

     - Xét đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản của (tổ chức, cá nhân).............. số:........... ngày......... tháng............ năm............... kèm theo báo cáo..............................và Đề án chương trình tiếp tục thăm dò;

     - Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản số.....…...., ngày…...... tháng......... năm.............đã được cấp cho (tổ chức, cá nhân)....................................... để thăm dò (tên khoáng sản).................. tại................. ..................., huyện................tỉnh.................thời hạn thăm dò đến ngày.......... tháng............ năm...........

     Dự toán chi phí thăm dò (bổ sung):................... ĐVN (USĐ).

     Chi phí thăm dò tối thiểu: (ĐVN/km2/năm hoặc USD/km2/năm),

                 - Năm thứ..................:.....................................

                 - Năm thứ..................:.......................................

     Lệ phí độc quyền:

                 - Năm thứ....:....................................... ĐVN (USĐ).

                 - Năm thứ....:....................................... ĐVN (USĐ).

     Lệ phí gia hạn giấy phép................... ĐVN (USĐ).

Điều 2: (Tên tổ chức, cá nhân)........................................ có trách nhiệm:

     1. Hoạt động thăm dò theo Đề án, chương trình thăm dò bổ sung đã được Bộ Công nghiệp chấp thuận và các quy định khác của pháp luật;

     2. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại..............và nộp lưu trữ địa chất nhà nước trước ngày........... tháng.......... năm.......... để được xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản hoặc xin gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

Điều 3: Trước khi tiến hành hoạt động thăm dò khoáng sản theo quyết định gia hạn giấy phép này, (Tổ chức, cá nhân)...................................... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Công nghiệp tỉnh........................................ và chính quyền địa phương.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

Hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép này đã được đăng ký bổ sung (điều chỉnh) tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Sổ đăng ký:................ ĐK/TD

 

Hà Nội, ngày........... tháng........... năm.......

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)