BỘ CÔNG NGHIỆP

---------------------------

Số : 1456/QĐ-ĐCKS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày… tháng…. năm….

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc duyệt Đề án đóng cửa mỏ......

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

- Theo Quy chế đóng cửa mỏ các khoáng sản rắn ban hành kèm theo Quyết định số......../QĐ-ĐCKS ngày.......tháng ........ năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Xét đề nghị của Hội đồng....... tại Biên bản họp Hội đồng ngày....... tháng...... năm ........ ý kiến của UBND tỉnh........(công văn số...... ngày...... tháng......năm 199....)

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1 : Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ................do (tổ chức, cá nhân được phép khai thác) thành lập với những nội dung chính sau :

     I. Phương án thực hiện....................................

     II. Khối lượng thực hiện ................................

     III. Thời gian thực hiện.... tháng, từ..... đến........

Điều 2 : (Tên tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm thực hiện đề án đóng cửa mỏ theo các nội dung chủ yếu quy định tại Điều 1; tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về an toàn lao động và bảo vệ môi trường, môi sinh trong quá trình thực hiện việc đóng cửa mỏ.

 Điều 3 : Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương hướng dẫn, chỉ đạo và nghiệm thu kết quả thực hiện Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

(ký tên đóng dấu)

Nơi nhận :