BỘ CÔNG NGHIỆP

-----------------

Số …/QĐ-ĐCKS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày … tháng… năm …

GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ THĂM DÒ

KHOÁNG SẢN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 - Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 0/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp;

- Theo quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số......./QĐ-ĐCKS ngày.....tháng.......năm 1997 của Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin cấp giấy phép hành nghề thăm dò khoáng sản của.........số...... ngày..........tháng........năm 19 kèm theo quyết định thành lập (tên tổ chức xin giấy phép).......số.........ngày..... tháng.....năm 199 của (tên tổ chức ra quyết định thành lập).....

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay cho phép (tên tổ chức xin cấp giấy phép)…. được hành nghề thăm dò khoáng sản

Điều 2 : (Tên tổ chức được cấp giấy phép)..... chỉ được thực hiện các đề án thăm dò khoáng sản theo các giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thi công đề án thăm dò khoáng sản, bảo đảm độ tin cậy và tính chính xác của các tài liệu nguyên thủy đã thu thập tại thực địa, các tài liệu tổng hợp để lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản của đề án đã thực hiện.

Điều 3 : Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

                                                                

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Nơi nhận :

(ký tên đóng dấu)