BỘ CÔNG NGHIỆP
CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VN

Số :......./XN-ĐCKS

                                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------------------

Hà Nội, ngày….. tháng ….năm 199

PHIẾU XÁC NHẬN TÍNH HỢP PHÁP

CỦA TÀI LIỆU, MẪU VẬT ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN ĐƯA RA NƯỚC NGOÀI.

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20-3-1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01-11-1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định số 79/CP ngày 04-12-1996 của Chính phủ về việc lhành lập Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 1136/QĐ-ĐCKS ngày 30-7-1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, thủ tục xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài;

- Xét đơn xin đưa tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản ra nước ngoài của ............................. ngày tháng năm 199...,

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Xác nhận các tài liệu, mẫu vật địa chất của...........................................…………(có đơn, bản kê tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản kèm theo) là hợp pháp và được đưa đến nước.................................................…………………..nhằm mục đích………………………

Các tài liệu, mẫu vật cần/không cần mang về Việt Nam

Phiếu xác nhậm này có giá trị trong 30 ngày, kể từ ngày ký.

 

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký tên và đóng dấu