BẢN KÊ TÀI LIỆU, MẪU VẬT ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

(Kèm theo đơn số ......... ngày 1999)

A. BẢN KÊ TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Số TT

Tên tài liệu

Chủ loại tài liệu

Tên tác giả, năm thành lập cơ quan thành lập

Số lượng

1

2

 

1

2

 

I. Bản thuyết minh

 

II. Bản vẽ

Bản vẽ

bản viết

băng từ

 

 

 

 

 

B. BẢN KÊ MẪU VẬT ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN :

Số TT

Số hiệu

mẫu

Tên mẫu

Nơi lấy mẫu, cơ quan, tổ chức

cá nhân lấy mẫu

Trọng lượng

1

 

 

 

 

 

 

C. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN CỦA CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

                                                                       

                                                                       

CÁN BỘ KIỂM TRA

(Ghi rõ họ tên và ký)