BỘ CÔNG NGHIỆP

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------------------

Hà Nội, ngày …tháng …năm 199…

ĐĂNG KÝ NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CƠ BẢN

ĐỊA CHẤT VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Số :........./ĐTĐC

Tên đề án :......................................................................................................................

Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề án : ........................................................................

Quyết định phê duyệt số.......ngày......tháng...........năm 199 của (Tên cơ quan phê duyệt đề án)..................... được đăng ký nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam với các nội dung sau :

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- Vị trí, diện tích, tọa độ khu vực điều tra địa chất được xác định trên bản đồ kèm theo;

- Thời gian thực hiện : từ tháng........năm....... đến tháng......... năm.........

- Phương pháp và khối lượng thực hiện : theo phụ lục chi tiết kèm ltheo Quyết định số .........ngày........tháng......năm 1999....

- Tổng dự toán của đề án : ..............đồng

Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề án phải gửi Bản đăng ký này đến Sở Công nghiệp tỉnh ...................... trước khi thi công thực địa.

 

CỤC TRƯỞNG

 

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN