(Tên tổ chức, cá nhân

chủ trì thực hiện đề án)

----------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----------------------------------------

DANH MỤC

TÀI LIỆU VÀ MẪU VẬT ĐỊA CHẤT NỘP LƯU TRỮ VÀ BẢO TÀNG

(Kèm theo bản đăng ký nhà nước hoạt động điều tra cơ bản địa chất

về tài nguyên khoáng sản số ngày tháng năm 199… ) 

Số TT

Loại tài liệu và mẫu vật

Đơn vị tính

Số lượng

Thời gian nộp

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

TỔ CHỨC CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 

(ký tên, đóng dấu)