BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG

THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

I. PHẦN CHUNG

            1. Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát:……………………..

            2. Số giấy phép : ……..ngày…… tháng…… năm………..

            3. Tên Đề án khảo sát :……………….

            4. Địa chỉ cơ quan…………………..

                             Điện thoại :………….., Fax :…………

II. KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG TỪ NGÀY THÁNG NĂM ĐẾN NGÀY THÁNG    NĂM

 

SỐ TT

 

LOẠI CÔNG VIỆC

KHỐI LƯỢNG

CHI PHÍ

Đề án

T.Hiện trong kỳ B/C

T.hiện cộng dồn

Còn lại

Đề án

T.Hiện trong kỳ B/C

T.hiện cộng dồn

Còn lại

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2. Kết quả hoạt động khảo sát, phát hiện và triển vọng tài nguyên khoáng sản :………..

            3. Dự kiến chương trình, kế hoạch tiếp tục khảo sát :……………………………………..

            4. Những vấn đề khác :

            a/ Vấn đề an toàn lao động :……………………………………………………………….

            - Số vụ tai nạn xảy ra (nếu có) :………..

            Trong đó :………………………………………………………………………

                        Chết người :………………. Nguyên nhân :……………………………………

                        Bị thương :        ………………. Nguyên nhân :……………………………………

            b/ ảnh hưởng của hoạt động khảo sát khoáng sản tới môi trường :…………….

5. Kiến nghị :…………………………………………………………………………

 

                                   

                                   

                                   

..... Ngày …tháng… năm…

Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát

(ký tên, đóng dấu)