BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(PHÒNG QLTNKS LẬP)

Số TT

Tên Đề án khảo sát, thăm dò

Thuộc xã, huyện

Số giấy phép

Ngày, tháng, năm cấp giấy phép

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép

Kết quả hoạt động 6 tháng từ ngày / đến ngày / /

Ghi chú

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng quản lý TNKS

Giám đốc Sở Công nghiệp

 

(Ký tên, đóng dấu)