BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT
VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(PHÒNG QLTNKS LẬP)

 

 

Số TT

Tên Đề án khảo sát, thăm dò

Thuộc

xã,

huyện

Số

giấy

phép

Ngày,

tháng,

năm cấp

giấy phép

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép

Kết quả hoạt động6 tháng từ ngày / đến ngày / /

Ghi chú

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng quản lý TNKS

Giám đốc Sở Công nghiệp

 

(Ký tên, đóng dấu