BÁO CÁO ĐỊNH KỲ KHAI THÁC NƯỚC                       

KHOÁNG (NƯỚC NÓNG) THIÊN NHIÊN

                        I. PHẦN CHUNG:

            1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác :……………………….

            2. Số giấy phép : ………..ngày….. tháng….. năm……….

            Thời hạn của giấy phép :…………………………………………………………………...

            3. Địa chỉ cơ quan :…………………………………………………………………...

             Điện thoại :      ………,Fax :………………………………………………………………….

            4. Mục đích khai thác : Đóng chai                    

                                      Chữa bệnh                

            (Đánh dấu x vào ô)

            5. Nguồn nước khoáng (nước nóng) hiện đang khai thác :

            6. Địa điểm khai thác (xã, huyện, tỉnh):………

            7. Tên giếng khoan (điểm lộ) hiện đang khai thác :…………

            8. Sản lượng khai thác (đóng chai) theo thiết kế : 1/năm

            Sản lượng khai thác (chữa bệnh) theo thiết kế : 1/năm

            Số giường (chữa bệnh) theo thiết kế : ……….giường

            II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC 6 THÁNG TỪ NGÀY THÁNG NĂM ĐẾN NGÀY THÁNG NĂM

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

K.lượng

Ghichú

1

2

3

4

 

 

5

6

7

Sản lượng nước đóng chai thực tế

Sản lượng nước chữa bệnh thực tế

Số bệnh nhânh đă điều trị

Tình hình quan trắc động thái mực nước và lưu lượng trong quá trình khai thác

- Số lần đo lưu lượng

- Số lần đo mực nước

Số mẫu phân tích vi sinh

Số lần lấy mẫu phân tích hóa học toàn diện

Số mẫu phân tích hóa học vi lượng

1

1

người

 

lần

lần

mẫu

mẫu

mẫu

 

 

            2. Kết quả phân tích (kèm theo bản sao kết quả phân tích hóa học và vi sinh):

            3. Số lượng công nhân trực tiếp sản xuất :         …….   9; người

            4. Số lượng quản lý, gián tiếp : ………..người

            5. Tổng doanh thu :.…………………………………………………………………...

            6. Đă nộp ngân sách Nhà nước (các loại thuế) :………………………………

            III. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC :

            1. Tình hình khai thác và tiêu thụ sản phẩm :……………………………………………

            2. An toàn lao động :…………………………………………………………………...        

            (Số vụ tai nạn và nguyên nhân)

            3. Tác động (ảnh hưởng) của hoạt động khai thác đến môi trường, sinh thái :………

            4. Những tác động xung quanh gây ô nhiễm nguồn nước :…………………………

            IV. KIẾN NGHỊ                                                         

 

                       

                       

.......,Ngày …….tháng…….năm ……..

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác

(ký tên, đóng dấu)