BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ

NGUỒN NƯỚC KHOÁNG (NƯỚC NÓNG) THIÊN NHIÊN

       I. PHẦN CHUNG :

       1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò :…………………………………………………

       2. Số giấy phép :……ngày …..tháng…… năm…………………………………………

       3. Tên Đề án :…………………………………………………

       4. Địa chỉ cơ quan :…………………………………………………

                    Điện thoại :      ……..Fax……..:…………………………………………………

       5. Địa điểm thăm dò (xã, huyện, tỉnh)::…………………………………………………

       6. Mục đích thăm dò (tìm nguồn nước khoáng giải khát hay chữa bệnh):……….

       II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ 6 THÁNG TỪ NGÀY THÁNG NĂM ĐẾN NGÀY THÁNG NĂM

       1. Khối lượng đă thực hiện :

STT

Dạng công việc

Đơn vị tính

Theo Đề án

T/hiện đến kỳ báo cáo

Còn lại

1

2

3

4

5

 

 

6

7

Công tác đo vẽ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/5000

Số lượng lỗ khoan thăm dò/Tổng số m khoan

Số LK bơm nước thí nghiệm/Số đợt bơm

Tổng thời gian bơm

Số lượng mẫu đă phân tích:

- Hóa học

- Vi lượng

- Vi trùng

Những công tác thăm dò khác

Chi phí thăm dò thực tế trong 6 tháng

m3

LK/m

LK/đợt

Giờ

mẫu

 

 

 

       2. Kết quả phân tích (gửi bản sao kết quả phân tích hóa học, vi lượng và vi trùng):……

       3. Những phát hiện mới trong quá trình thăm dò so với đề án được lập :………………

       III. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC :

       1. An toàn lao động :…………………….:………………………………………………

       (Số vụ tai nạn, mức độ, nguyên nhân)

       2. ảnh hưởng của hoạt động thăm dò tới môi trường, môi sinh :…………………………

       3. ảnh hưởng của môi trường xung quanh đến an toàn và vệ sinh nguồn nước:…………

       IV. KIẾN NGHỊ:

      

 

                              

 

....... ,ngày …..tháng ……năm …..

Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò

(ký tên, đóng dấu)