BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

(Dùng cho tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản)

       I. PHẦN CHUNG :

       1. Tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản :……..……………………………

       2. Số giấy phép :………ngày….. tháng……. năm……..……..…………………………..

                   Thời hạn giấy phép :……..…………………………………………………………..

       3. Địa chỉ cơ quan :……..………………………………………………………………….

                    Điện thoại :………Fax :……..……………………………………………………..

       4. Khu vực chế biến khoáng sản (xã, huyện, tỉnh):……..…………………………………

       5. Loại khoáng sản được chế biến :……..……………………………………………….

       6. Sản lượng chế biến :……..………………………………………………………….

       7. Tổng số vốn đầu tư :……..……………………………………………………………

       8. Nguồn vốn :……..……………………………………………………………………..

       9. Ghi chú : Nếu có liên doanh với các đối tác trong nước hay nước ngoài, đề nghị ghi rõ tên đối tác, nước nào, tỷ lệ góp vốn, v.v....

       II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TRONG 6 THÁNG TỪ NGÀY THÁNG NĂM ĐẾN NGÀY THÁNG NĂM

       1. Khối lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến.........(tấn hay m3 )

       2.Khối lượng sản phẩm sau chế biến (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm, v.v....)

       3. Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được :……..……………………………………

       4. Số công nhân trực tiếp sản xuất:……….. người

       5. Số quản lý, gián tiếp : ……….người

       6. Hệ số tổn thất theo thiết kế :……..………………………………………………

       Hệ số tổn thất thực tế :……..………………………………………………

       7. Hàm lượng của khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến (% hoặc gam/tấn; kg/tấn; gam/m3 ; kg/m3)

       - Loại khoáng sản chính :……..……………………………………………………….

       - Khoáng sản đi kèm :……..…………………………………………………………….

       8. Phương pháp đổ thải, các thông số kỹ thuật của bãi thải :……………………………..

       9. Giá thành chế biến khoáng sản :

       - Bán thành phẩm……..……………………………………………………………………

       - Thành phẩm……..……………………………………………………..………………

       10. Khối lượng đă xuất khẩu (nếu có)……..………………………………………………

                   Thị trường xuất khẩu :……..……………………………………………………

       11. Tổng doanh thu :……..……………………………………………………………

       12. Nộp ngân sách Nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế):……..………………………

       13. Những phát hiện mới (nếu có) về các loại tài nguyên khoáng sản khác trong khi chế biến loại khoáng sản theo giấy phép được cấp :

       III. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC

       1. Đánh giá công nghệ chế biến khoáng sản trên góc độ :

       - An toàn lao động :……..………………………………………………

       - Bảo vệ môi trường sinh thái :……..………………………………………………

       - Bảo vệ tài nguyên khoáng sản :……..………………………………………………

       2. Đánh giá chung về hoạt động chế biến khoáng sản :……..…………………………

       3. An toàn lao động :……..………………………………………………

       Số vụ tai nạn trong lao động xảy ra (nếu có)……..………………………………………

       Nguyên nhân :……..………………………………………………

       Trong đó :                    Chết người :……..………………………………………………

                                           Bị thương nặng :……..………………………………………………

                                           Bị thương nhẹ :……..………………………………………………

       4.Tác động (ảnh hưởng) của hoạt động chế biến khoáng sản đến môi trường, sinh thái và các biện pháp khắc phục đă áp dụng :

       5. Những thiết bị (hoặc công nghệ) mới đưa vào sử dụng (nếu có)

       - Nêu vắn tắt tính năng kỹ thuật (nếu là thiết bị mới):……..………………………………

       - Nêu vắn tắt ưu điểm, nhược điểm (nếu là công nghệ mới):……..………………………

       IV. KIẾN NGHỊ

                                                                  

 

      

                  

....., ngày….. tháng…. năm ……

Tổ chức, cá nhân được phép chế biến

(ký tên, đóng dấu)