BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

I. PHẦN CHUNG

     1. Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát:…………………………

     2. Số giấy phép :           …….   9; ngày……….. tháng………. năm…………

     3. Tên Đề án khảo sát :…………………….

     4. Địa chỉ cơ quan………………………………..

                 Điện thoại :       ………..Fax :…………………

II. KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG TỪ NGÀY..... THÁNG...... NĂM..... ĐẾN NGÀY..... THÁNG ..... NĂM....

SỐ TT

LOẠI CÔNG VIỆC

KHỐI LƯỢNG

CHI PHÍ

Đề án

T.Hiện trong kỳ B/C

T.hiện cộng dồn

Còn lại

Đề án

T.Hiện trong kỳ B/C

T.hiện cộng dồn

Còn lại

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2. Kết quả hoạt động khảo sát, phát hiện và triển vọng tài nguyên khoáng sản :……..

     3. Dự kiến chương trình, kế hoạch tiếp tục khảo sát :………..

     4. Những vấn đề khác :

     a/ Vấn đề an toàn lao động :……………………..

     - Số vụ tai nạn xảy ra (nếu có) :………

     Trong đó :

                 Chết người :……………Nguyên nhân :…………………….

                 Bị thương : …………… Nguyên nhân :…………………….

     b/ ảnh hưởng của hoạt động khảo sát khoáng sản tới môi trường :…………….

5. Kiến nghị :……………………………………………………………………………

 

                                   

....., Ngày …tháng… năm…

                                   

Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát

                                   

(ký tên, đóng dấu)