Mẫu số 3

ỦY BAN NHÂN DÂN (TỈNH,THÀNH PHỐ)

------------------------

Số :......QĐ/UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

…..,ngày…. tháng… năm ….

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ.....

Về việc phê duyệt thiết kế mỏ

(Tên mỏ và vị trí hành chính khu mỏ được thiết kế)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH........

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư số 01/1997/TT-BCN ngày 31 tháng 12 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp hướng dẫn về nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ và thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ;

- Xét Tờ trình xin thẩm định số ngày tháng năm 199 của (tên tổ chức, cá nhân) về việc xin thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ (tên mỏ, vị trí hành chính khu mỏ được thiết kế);

- Xét đề nghị của......tại (Biên bản thẩm định) ngày …..tháng……. năm……;

- Theo đề nghị của...……

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Phê duyệt thiết kế mỏ (tên mỏ, vị trí hành chính khu mỏ được thiết kế) do............................thành lập với nội dung chủ yếu sau đây :

            - Tên công trình :

            - Ranh giới khu vực khai thác:

            - Phương pháp khai thác :

            - Trữ lượng được phép khai thác:

            - Công suất thiết kế khai thác :

            - Thời gian khai thác

            - Công nghệ khai thác :

            - Lịch khai thác :

            - Khối lượng xây dựng cơ bản và thiết bị khai thác :

            - Tiến độ thực hiện công tác xây dựng cơ bản :

            - Tổng dự toán (đối với các công trình thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước

Điều 2 : (Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác) có trách nhiệm :

            - Quản lý và tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ bản, khai thác mỏ theo đúng thiết kế đã duyệt và theo quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan;

            - Thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, môi sinh trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông....., (tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác) có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                               

 

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ....

                       

CHỦ TỊCH

                       

(ký tên đóng dấu)

 

Nơi nhận :

-............
-............
- Lưu