Mẫu số 1                   

(Tên tổ chức, cá nhân khai thác mỏ)

---------------

Số ....../TTTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------------------

  .........,ngày.......tháng........năm ....

 

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ MỎ

(Tên, vị trí địa lý của mỏ được thiết kế khai thác)

                                Kính gửi : BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP                                                                       

(CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)

                        (Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác)

            Xin trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh....) thẩm định thiết kế khai thác (tên mỏ, vị trí hành chính khu mỏ được khai thác) với nội dung cơ bản sau đây :

            1. Tên công trình : Tên mỏ được thiết kế khai thác (theo giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp).

            2. Ranh giới khu vực khai thác : Ranh giới khu vực khai thác đă được cấp phép

            3. Trữ lượng khai thác : Trữ lượng được phép khai thác nằm trong ranh giới khu vực đă được cấp giấy phép khai thác.

            4. Công suất thiết kế : Công suất (hoặc sản lượng) theo quặng nguyên khai, theo tinh quặng sau chế biến (nếu có).

            5. Hình thức khai thác : Lộ thiên hay hầm lò

            6. Tổng dự toán : Tổng dự toán đă xác định.

                                               

TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN KHAI THÁC

Nơi nhận :      

(ký tên đóng dấu)

- ......

 

-.......

 

- Lưu