MỘT SỐ KẾT QUẢ MỚI VỀ MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ KHU VỰC KON RÁ, TỈNH KON TUM

Vũ Trọng Tấn1, Vơ Mạnh Khương1, Trần Hải Nam1, Đinh Quốc Tuấn1, Nguyễn Văn Lưu1, Trần Ngọc Khai1, Trần Duân1, Phùng Thế Lễ2,
Vơ Thị Hồng Quyên3, Lê Văn Hải4

1 Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam; 2 Hội Địa chất TP. Hồ Chí Minh; 3Viện Địa lư tài nguyên TP Hồ Chí Minh; 4 Liên đoàn Vật lư – Địa chất

Tác giả liên hệ: vutrongtan@gmail.com

Tóm tắt:  Khu vực Kon Rá thuộc xă Đắk Tơ Lung và xă Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum được xác định là điểm triển vọng khoáng sản đồng, vàng, đa kim, uran và có các dị thường phóng xạ cao trên diện rộng. Năm 2019, vùng này đă được đánh giá chi tiết hiện trạng môi trường phóng xạ tỷ lệ 1:5000 trên diện tích 6.5km2 bằng tổ hợp các phương pháp địa chất môi trường, đo vẽ phóng xạ môi trường, phân tích mẫu. Kết quả đă khoanh định được 2.5km2 thuộc vùng cảnh báo và kiểm sóat môi trường phóng xạ để chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lư, khai thác sử dụng hợp lư nguồn tài nguyên đất đai, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xă hội tại địa phương. Bài báo giới thiệu kết quả đánh giá mới về môi trường phóng xạ tự nhiên, các yếu tố có khả năng làm gia tăng ô nhiễm, phát tán phóng xạ và một số khuyến nghị giảm thiểu sự gia tăng và ảnh hưởng của phóng xạ trên diện tích điều tra.

Từ khóa: phóng xạ, địa chất môi trường, môi trường phóng xạ, Kon Rá, tỉnh Kon Tum

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)