PHÂN BỐ ỨNG SUẤT VÀ XU HƯỚNG DỊCH TRƯỢT CỦA ĐỨT GĂY

 KHI BỊ TÁC ĐỘNG BỞI BƠM ÉP NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC

DẦU KHÍ VÙNG VEN BIỂN TUY H̉A TỚI VŨNG TÀU

Đỗ Văn Lĩnh1, Nguyễn Lợi Lộc1, Đinh Quốc Văn2, Vũ Trọng Tấn1,
Nguyễn Xuân Huy3, Đinh Quang Sang1, Nguyễn Thị Thu Thủy1, Nguyễn Thanh Sang1, Vũ Thị Ngân Thảo1

1Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh;
2Viện Vật Lư Địa cầu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
 3Khoa Địa chất và Dầu khí- Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 210 Lư Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Tác giả liên hệ: dovalinh@gmail.com; lynogec@gmail.com

Tóm tắt: Phân tích xu hướng dịch  trượt cung cấp một phương tiện để đánh giá rủi ro tương đối của động đất và khả năng hoạt động của các đứt găy, kiểm tra tính tương thích của các cấu trúc địa chất trong một trường ứng suất nhất định, một cách tiếp cận để thăm ḍ các đứt găy có nguy cơ cao và dễ xảy ra động đất, và một giải pháp thay thế định hướng vectơ ứng suất để luận giải các bề mặt đứt găy thật từ các cơ cấu chấn tiêu động đất cũng như định hướng cho công tác t́m kiếm và khai thác các khoáng sản dầu khí và nước. Kết quả chuẩn hóa hệ số ma sát 0,55 (~ góc 28,560) bằng phương pháp góc cộng ứng và hệ thống mô h́nh hóa bằng các phần mềm chuyên dụng, các đứt găy phương BĐB – NTN (phương 10 – 300) vùng ven biển Tuy Ḥa – Vũng Tàu được đánh giá có khả năng sinh trượt cao (Ts dao động 0,7-1) đối với trường ứng suất kiến tạo hiện đại. Với áp lực bơm ép vượt ngưỡng tới hạn gradient bơm ép từ 0,001 đến 1,3 bar/10m (vượt ngưỡng áp suất thủy tĩnh tại độ sâu xem xét) đều có thể kích thích gây trượt đứt găy và phát sinh động đất với cường độ cực đại là 4.2 độ Richter. Kết quả nghiên cứu phù hợp với kết quả quan trắc động đất từ 2002 đến 5/2020 (315 trận được ghi nhận) với magnitude từ 1,5 đến 4,2 độ Richter.

Từ khóa: đứt găy, xu hướng dịch trượt, tensor ứng suất, hệ số ma sát, cơ chế chấn tiêu động đất, hoạt động nhân sinh, bơm ép, áp suất tới hạn, Tuy Ḥa, Vũng Tàu

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)