TUỔI ĐỒNG VỊ U-PB ZIRCON CỦA GRANIT PHỨC HỆ NA KHOUN
KHU VỰC SẦM NƯA VÀ Ư NGHĨA ĐỊA CHẤT CỦA NÓ

Lưu Công Trí1. La Mai Sơn1, Nguyễn Thị Thanh Thảo2, Nagi Takahashi3

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Trường Đại học Ryukyu, Okinawa, Nhật Bản

Tác giả liên hệ: luucongtri@gmail.com

Tóm tắt: Vùng nghiên cứu thuộc phần kéo dài của Địa khu biến chất Phu Hoạt từ phía Tây Bắc Nghệ An, Việt Nam. Phức hệ Na Khoun trong vùng nghiên cứu bao gồm các đá granit biotit hạt thô và granit biotit dạng porphyr phân bố ở phía nam thị xă Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào. Zircon được tuyển từ mâu granit biotit dạng porphyr mang sô hiệu L.013-1, đă được phân tích hệ đồng vị U-Pb bằng phương pháp LA-ICP- MS để xác định tuổi thành tạo (tuổi kết tinh) cho phức hệ. Tổng sô 23 hạt zircon được lựa chọn phân tích cho tuổi 2ữ6Pb/38U dao động trong khoảng từ 24,5 đến 26,3 Tr.n, trung b́nh là 25,22±0,19 Tr.n, gần gũi với các giá trị đă được công bô cho granit porphyr phức hệ Bản Chiềng, vùng Tây Bắc Nghệ An. Kết quả từ nghiên cứu này góp phần minh chứng cho một giai đoạn hoạt động magma xảy ra trong Oligocen - Miocen dọc theo Địa khu biến chất cao Phu Hoạt kéo dài trên phần lănh thổ Lào, đồng thời đây cũng là những dân liệu mới để hiệu đính tuổi của phức hệ Na Khoun trên các Bản đồ địa chất - khoáng sản vùng Sầm Nưa.


Từ khóa: Địa khu biến chất Phu Hoạt, granit Na Khoun, U-Pb zircon


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)