MONZOGABROID KHỐI PHÚ LỘC VÀ HÀ TAM
TRONG TIẾN TR̀NH TẠO NÚI INDOSINI NAM TRƯỜNG SƠN

Trần Trọng Ḥa1. Bùi Ắn Niên1. Trần Tuấn Anh1. Phạm Ngọc Cẩn1.
Phạm Thị Dung1. Ngô Thị Phượng1. Izokh A.E.2. Shelepaev R.A.2.
Svetliskaya T.V.2. Nevolko P.A.2

1 Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 Viện Địa chất và Khoáng vật, Phân viện Siberi, Viện Hàn lâm Khoa học Nga
Tác giả liên hệ:
trantronghoavn@gmail.com

Tóm tắt: Monzogabroid khu vực ŕa bắc (khối Phú Lộc) và ŕa đông (khối Hà Tam) địa khu Kon Tum được nghiên cứu về thạch học, địa hóa và tuổi (U-Pb, zircon, LA-ICP-MS). Gabbro, gabrodiorit và diotit là thành phần đá chủ yếu của các khối này. Tổ hợp khoáng vật đặc trưng của monzogabbroid là plagioclas, hornblend (±pyroxen), biotit, felspat kali. Các khoáng vật phụ gồm apatite, sphen và khoáng vật quặng là ilmenit and magnetit. Thành phần hóa học đá đặc trưng tương đối cao TiO2, Fe2O3, Na2O+K2O (K2O/Na2O>1), P2O5, giàu Rb, Th, U, La, Ce, Pr, Nd, Sm song khá nghèo Ba, Nb, Zr, Hf. Đặc điểm phân bố nguyên tố đất hiếm và nguyên tố vết chuẩn hóa theo thành phần của Chondrit và Manti nguyên thủy, cũng như các tỷ lệ Rb/Sr, Zr/Y, Nb/Ta và Nb/U trong mozogabroid cho thấy chúng được h́nh thành từ magma có nguồn gốc manti thạch quyển và có sự tham gia của vật chất vỏ. Tuổi thành tạo của monzogabro khối Phú Lộc và Hà Tam được xác định bằng đồng vị U-Pb trên zircon là 239,2±2,1 và 238,8±2,0 triệu năm. Sự thành tạo các xâm nhập này gắn liền với quá tŕnh tách giăn vỏ thạch quyển xảy ra sau va chạm tạo núi Indosini ở ŕa đông và đông nam đai uốn nếp Trường Sơn. Ngoài cơ chế hút ch́m khối Nam Trung Hoa xuống dưới khối Đông Dương, tác động của plume manti đóng vai tṛ cung cấp nhiệt cho quá tŕnh nóng chảy phần thấp của thạch quyển để tạo ra magma monzogabro cũng như các đá magma kiềm khác trong khu vực nam Trường Sơn.


Từ khóa: Monzogabroid, Nam Trường Sơn, Indosini, khối Phú Lộc, Hà Tam

 


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)