TIẾP CẬN MỚI TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÓNG XẠ MÔI
TRƯỜNG TỪ SỐ LIỆU ĐO PHỔ GAMMA HÀNG KHÔNG Ở VÙNG
NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

Nguyễn Văn Nam1, Lê Văn Đạt2

1Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 2Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm.
Tác giả liên hệ: nguyenvannaml80165@gmail.com

Tóm tắt: Bài viết này tŕnh bày hướng tiếp cận mới trong thành lập bản đồ phóng xạ môi trường từ số liệu đo phổ gamma hàng không. Bản đồ suất liều gamma môi trường ở vùng Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam được thành lập từ số liệu đo phổ gamma hàng không cho kết quả: Bản đồ phóng xạ môi trường ở vùng Nông Sơn phản ánh chân thực giá trị suất liều gamma môi trường (1 m) mà các bản đồ hàm lượng phóng xạ (U, Th, K) hàng không chưa thể hiện được. Sự phân bố các trường phóng xạ có mối quan hệ trực tiếp với hàm lượng các nguyên tố phóng xạ của các đối tượng địa chất trong vùng nghiên cứu. Kết quả này mở ra phương pháp mới trong thành lập bản đồ suất liều gamma môi trường ở tỷ lệ tương ứng thay thế cho việc đo trực tiếp ở những khu vực có số liệu đo phổ gamma hàng không. Bản đồ suất liều gamma môi trường thành lập được ở Nông Sơn đă xác định được 04 diện tích có suất liều gamma >0,15 μSv/h, mà trong đó có các cụm dị thường >0,20 μSv/h, gồm: Khe Hoa - Khe Cao; Khu Cà Dy; Pà Lừa; An Điềm là các diện tích tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng môi trường phóng xạ tự nhiên trùng khớp với các diện tích có chứa các thân quặng phóng xạ đă được xác định trong đo vẽ địa chất khoáng sản. Do vậy, khai thác, sử dụng bản đồ này để dự báo nhanh các diện tích có nguy cơ ảnh hưởng môi trường và tiềm năng khoáng sản liên quan phóng xạ ngay trong quá tŕnh đo phổ gamma hàng không.

Từ khóa: Phổ gamma hàng không, suất liều gamma môi trường, Nông Sơn, Quảng Nam.

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)