ÁP DỤNG TỔ HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LƯ - ĐỊA CHẤT
TRONG ĐIỀU TRA, PHÁT HIỆN QUẶNG HÓA ĐỒNG - URAN
KHU VỰC KON RÁ - KON RẪY - KON TUM

Nguyễn Trường Lưu1. Hoàng Văn Long1, Phan Đức Lễ1, Phạm Văn Hùng1.

Nguyễn Thiện Công1, Trần Duân2

1Liên đoàn Vật lư Địa chất, số 1 ngơ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội
2Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tác giả liên hệ: ntluudvl23@gmail.com

Tóm tắt: Bài báo tŕnh bày ngắn gọn một số kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực địa vật lư phục vụ công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra phát hiện quặng hóa đồng – uran khu vực Kon Rá tỉnh Kon Tum. Đây cũng là những kết quả chính của quá tŕnh nghiên cứu một quy tŕnh khép kín trong công tác xử lư tài liệu địa vật lư và áp dụng tổ hợp các phương pháp địa vật lư phục điều tra, đánh giá khoáng sản. Qua các nội dung chính được giới thiệu gồm 1) Kết quả xử lư tài liệu địa vật lư hàng không, nhận dạng đôi tượng để dự báo diện tích triển vọng khoáng sản trên diện tích đă đă bay đo (vùng Kon Tum) phục cụ cho công tác lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 nhóm tờ Kon Plong; 2) Kết quả điều tra đánh giá khoáng sản và phát hiện mới trường quặng đồng - uran khu vực Kon Rá tỉnh Kon Tum; 3) Kết quả áp dụng tổ hợp các phương pháp địa vật lư mặt đất nghiên cứu trường quặng đồng - uran khu vực Kon Rá tỉnh Kon Tum

Từ khóa: đồng – uran, quặng hoá, địa vật lư, Kon Rá, Kon Rẫy, Kon Tum

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)