ĐỊA CHẤN ĐỊA TẦNG PLEISTOCEN MUỘN - HOLOCEN KHU VỰC BIỂN THÁI B̀NH

 Phạm Nguyễn Hà Vũ1, Đinh Xuân Thành1, Đặng Văn Bào1,
Nguyễn Đ́nh Nguyên1, Trần Ngọc Diễn2, Dương Tuấn Ngọc2

1Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

2Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển

Tác giả liên hệ: havupn@gmail.com

Tóm tắt: Kết quả phân tích tài liệu địa chấn khu vực biển Thái B́nh xác định được 4 ranh giới địa chấn địa tầng (R0, R1, R2, R3)  tương ứng với đáy biển, bề mặt ngập lụt cực đại, bề mặt biển tiến, bề mặt ranh giới tập. Các tập địa chấn S1, S2, S3 được giới hạn bởi 4 ranh giới địa chấn địa tầng tương ứng với miền hệ thống biển cao (HST), miền hệ thống biển tiến (TST), miền hệ thống biển thấp (LST) trong một tập địa chấn địa tầng. Ranh giới bất chỉnh hợp địa chấn R3 được liên kết với bề mặt bóc ṃn cuối Pleistocen muộn của châu thổ Sông Hồng cho phép xác định tập trầm tích được giới hạn bởi đáy biển và ranh giới R3 tương ứng với tập trầm tích được h́nh thành trong chu kỳ thay đổi mực nước biển cuối cùng có tuổi Pleistocen muộn - Holocen.

Từ khóa: địa chấn địa tầng, địa chấn nông phân giải cao, Thái B́nh, châu thổ Sông Hồng.

 


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)