PHÂN LOẠI ĐẤT ĐÁ VÀ THỂ HIỆN CHÚNG TRÊN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TR̀NH DẢI VEN BIỂN VIỆT NAM TỶ LỆ 1.100.000

Tô Hoàng Nam1, Vũ Ngọc Tuyên1, Đỗ Minh Toàn2

1 Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển,

2 Hội Địa chất công tŕnh và Môi trường Việt Nam

Tóm tắt: Dải đất ven biển Việt Nam (VN) bao gồm nhiều khu vực Kinh tế trọng điểm của đất nước, có cấu trúc địa chất phức tạp, địa h́nh phân cắt mạnh, lại là nơi có sự tương tác giữa đất liền và biển, dẫn đến đặc điểm địa chất công tŕnh (ĐCCT) rất phức tạp. Mặc dù đă có nhiều tài liệu, kết quả nghiên cứu về địa chất, địa h́nh địa mạo, địa chất thủy văn, ĐCCT ở các mức độ khác nhau, nhưng cho đến nay, dải ven biển Việt Nam vẫn chưa có bản đồ ĐCCT các tỷ lệ khác nhau hoàn chỉnh và thống nhất, đặc biệt về mặt địa tầng. Từ những kết quả nghiên cứu mới nhất và thống nhất về địa tầng địa chất Đệ tứ cho toàn vùng ven biển VN do Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển thực hiện, đồng thời dựa trên nguyên tắc ĐCCT, bài báo tŕnh bày kết quả phân chia đất đá thống nhất cho toàn lănh thổ ven biển VN và thể hiện trên bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1:100.000.

Từ khóa: Phân loại đất đá, Dải ven biển Việt Nam

 


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)