TRẠNG THÁI OXY HÓA - KHỬ CỦA GRANIT KHỐI BẾN TUẦN VÀ TÍNH CHUYÊN HÓA ĐỊA HÓA CỦA CHÚNG

 

ĐỖ ĐỨC NGUYÊN1, NGUYỄN VĂN NIỆM1, VERA PAKHOMOVA4, GVOZDEV VITALII4,

MAI TRỌNG TÚ2, NGUYỄN MINH LONG1, ĐOÀN THỊ NGỌC HUYỀN1,
BÙI HỮU VIỆT1, PHẠM HÙNG THANH1, HỒ THỊ THƯ2, BÙI TRỌNG TẤN1

1Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; 2Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

3Tổng hội Địa chất Việt Nam; 4 Viện Địa chất Viễn đông - Viện Hàn lâm Khoa học

 

Tóm tắt: Trạng thái oxy hóa - khử của magma nói chung và graniotid nói riêng có ư nghĩa quan trọng trong việc xác định tiềm năng sinh kim của thể magma. Điều kiện oxy hóa - khử giúp cho việc luận giải tính chuyên hóa địa hóa không chỉ theo mức hàm lượng mà dựa cả vào hành vi địa hóa của nguyên tố. Bao thể nguyên sinh trong granit khối Bến Tuần có kích thước từ 10-15 micromet. Lần đầu tiên nghiên cứu bao thể nguyên sinh của magma bằng phương pháp địa hóa nhiệt áp trên thiết bị RAMAN đă xác định granit khối Bến Tuần mang đặc tính oxy hóa được chỉ thị bởi sự giàu CO2 của các bao thể nguyên sinh trong khoáng vật thạch anh. Đặc điểm này cho thấy granit khối Bến Tuần không thuận lợi cho tính chuyên hóa sinh khoáng Sn nhưng có thể thuận lợi cho việc di chuyển Mo và Cu từ dung thể magma vào dung dịch quặng.

Từ khóa: granit khối Bến Tuần, trạng thái oxy hóa-khử, chuyên hóa địa hóa

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)