THÀNH PHẦN VẬT CHẤT VÀ ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ - ÁP SUẤT THÀNH TẠO GRANIT KHU VỰC CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG

 

PHẠM THỊ DUNG1, TRẦN TRỌNG H̉A1, TRẦN QUỐC CÔNG1, TRẦN HỒNG LAM1,
ĐÀO THÁI BẮC2, PHẠM NGỌC CẨN1, BÙI ẤN NIÊN1, PHẠM THỊ PHƯƠNG LIÊN1

1Viện Địa chất, Viện HLKH&CNVN, Ngơ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội;
2Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

Tóm tắt: Các thành tạo granit Chiêm Hóa phân bố thành những khối nhỏ tại khu vực huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Chúng có các biến loại chính bao gồm các đá granit sáng màu và granit hai mica hạt nhỏ - vừa, aplit, thuộc loại granit quá băo ḥa nhôm với ASI>1,1. Kết quả tính toán nhiệt độ bằng phương pháp băo ḥa zircon và thành phần nguyên tố chính cho nhiệt độ thành tạo dao động trong khoảng rộng từ khoảng 787 đến 740oC; áp suất thành tạo được tính toán dựa vào thành phần nguyên tố chính, dao động trong khoảng <5 Kbar (tương ứng với độ sâu thành tạo <15 km). Các kết quả nghiên cứu về thành phần thạch học, địa hóa nguyên tố chính cho thấy granit Chiêm Hóa mang đặc điểm granit kiểu S, có nguồn gốc vỏ và được h́nh thành ở độ sâu vừa-nông, khá tương đồng với granit Phia Bioc.

Từ khóa: granit Chiêm Hóa, áp suất, nhiệt độ.

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)