KHAI THÁC BỀN VỮNG TẦNG CHỨA NƯỚC PLIOCEN GIỮA
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Đ́nh Tứ

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Bài báo đă nêu đặc điểm tầng chứa nước Pliocen giữa, đồng bằng Sông Cửu Long với các số liệu được cập nhật từ diện phân bố nước mặn, nhạt, bề dày, chiều sâu mái, chiều sâu đáy, mực áp lực, hiện trạng khai thác. Mô h́nh số nước ngầm cũng được xây dựng với các dữ liệu cập nhật để tính tổng trữ lượng khai thác tiềm năng nước nhạt, trữ lượng khai thác an toàn và trữ lượng c̣n có thể khai thác an toàn của tầng chứa nước. Các tính toán này được thực hiện chi tiết cho từng địa phương ở đồng bằng Sông Cửu Long. Kết quả tính toán cho thấy tổng trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất (nhạt) TCN Pliocen giữa là 4.398.655 m3/ngày, trữ lượng khai thác an toàn (bền vững) là 879.731 m3/ngày, trữ lượng c̣n lại có thể khai thác an toàn chỉ c̣n 402.372 m3/ngày. Kết quả này giúp ích cho công tác quản lư, khai thác bền vững tài nguyên nước dưới đất của khu vực nghiên cứu, nơi mà thường được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng của biến đổi khí hậu.

Từ khoá: tầng chứa nước Pliocen giữa, đồng bằng Sông Cửu Long, trữ lượng khai thác tiềm năng, trữ lượng khai thác an toàn.

  (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)