ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG, MỨC ĐỘ CHẤN ĐỘNG VÀ

KHOANH VÙNG D BÁO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘNG ĐẤT

KHU VỰC HƯỚNG HÓA - ĐĂKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ


 

CAO Đ̀NH TRỌNG1, NGUYỄN VĂN CANH2,

PHAN THANH QUANG1, PHẠM THỊ HIÊN1, LÊ ANH TUN3
1Viện Vật lư Địa cầu, Viện HL KH&CN Việt Nam;

2Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; 3Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I

 

 

Tóm tắt: Bài báo này tŕnh bày đặc điểm tai biến động đất huyện miền núi Hướng Hóa và Đăkrông, tỉnh Quảng Trị. Kết quả cho thấy: Có biểu hiện tồn tại ba vùng nguồn phát sinh động đất trong phạm vi huyện Hướng Hóa và Đăkrông, tỉnh Quảng Trị với các thông số sau: Nguồn phát sinh động đất Cam Lộ (có chiều rộng W=12 km và Mmax= 5,3); Nguồn phát sinh động đất Đăkrông-Huế (W=12 km, Mmax=5,5); Nguồn phát sinh động đất Hướng Hóa - A Lưới (W=12 km, Mmax=5,4). Gia tốc dao động nền (A) tại khu vực Hướng Hóa - Đăkrông có biểu hiện như sau: Với chu kỳ lặp lại T=50 năm, A= 75- 110 cm/s2 (cấp VII theo thang MSK-64); T= 200 năm, A= 95-145 cm/s2 (cấp VII theo thang MSK-64); T= 500 năm, A= 110-160 cm/s2 (cấp VII-VIII theo thang MSK-64); T= 1.000 năm A= 120-180 cm/s2 (cấp VII –VIII theo thang MSK-64).

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)