Đ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT

KHU VỰC BC THANG THỦY ĐIN SÔNG ĐÀ

 

NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG, ĐẶNG THANH HẢI, CAO Đ̀NH TRỌNG, THÁI ANH TUẤN

Viện Vật lư Địa cầu, Viện HL KH&CN Việt Nam,

 

Tóm tắt: Trong khuôn khổ bài báo này, các tác giả sử dụng đồng thời hai tiếp cận: xác suất và tất định mới trong tính toán độ nguy him động đất khu vực bậc thang thủy điện Sông Đà. Kết quả cho thấy theo tiếp cận xác suất th́ khu vực huyện Tuần Giáo (Điện Biên) là nơi có gia tốc rung động nền lớn nhất đối với các chu kỳ lặp lại động đất: 50 năm (84 cm/s2); 100 năm (114 cm/s2); 200 năm (150 cm/s2); 500 năm (195 cm/s2); và 10.000 năm (395 cm/s2). Trong khi đó, theo tiếp cận tất định mới cũng cho thấy, khu vực huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên có giá trị dịch chuyn ngang cực đại (Dmax) của nền có thế đạt 21÷21 cm, vận tốc dịch chuyến ngang cực đại (Vmax) nằm trong khoảng 22÷25 cm/s và gia tốc dao động nền cực đại (Amax) thay đi từ 200÷250 cm/s2. Trong điều kiện s liệu động đất quan sát c̣n kém đầy đủ th́ việc kết hợp đồng thời cả hai tiếp cận: xác suất và tất định mới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu đánh giá, dự báo độ nguy him động đất khu vực bậc thang thủy điện Sông Đà.

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)