CHẾ Đ ĐỊA CHẤN KHU VỰC BẬC THANG THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ

 

LÊ VĂN DŨNG1, CAO Đ̀NH TRIỀU2, CAO Đ̀NH TRỌNG1, NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG1

1 Viện Vật lư Địa cầu, Viện HL KH&CN Việt Nam,

2 Viện Địa vật lư ứng dụng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

 

Tóm tắt: Trong khuôn khổ công tŕnh này các tác giả tiến hành t́m hiểu chế độ hoạt động động đất tự nhiên khu vực bậc thang thủy điện Sông Đà. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Khu vực bậc thang thủy điện Sông Đà là nơi có biu hiện hoạt động động đất tự nhiên mạnh nhất ở Việt Nam. Tại đây đă quan sát thấy động đất cấp độ mạnh M= 6,7±0,2 tại Tuần Giáo và Lai Châu. Hệ số b của hàm phân bố Gutenber-Richter có giá trị -0,935; Động đất tự nhiên cấp độ mạnh Mmax=6,0-6,9 có thể xảy ra tại 13 nguồn phát sinh: Mường Tè, Nậm Nhé, Mường Nhé, Lai Châu - Điện Biên, Sơn La, Tuần Giáo, Phong Thổ, Mường La - Bắc Yên, Sông Đà, Nậm Tống, Mù Cang Chải, Lào Cai - Ninh B́nh (Phan Si Pan) và Mai Châu. Trong đó, nguy cơ xuất hiện động đất mạnh (M6,9) tại Mường Tè, Lai Châu, Tuần Giáo, Yên Châu và Mai Châu.

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)