NGHIN CỨU XC ĐỊNH NGUỒN PHT SINH ĐỘNG ĐẤT
GY SNG THẦN TR
ONG PHẠM VI BIỂN ĐNG VIỆT NAM


 

MAI XUN BCH1, CAO ĐNH TRIỀU2
1 Viện Vật l Địa cầu, Viện HL KH&CN Việt Nam
2 Viện Địa vật l ứng dụng, Lin hiệp cc Hội KH&KT Việt Nam

 

 

Tm tt: Sng thần c nguồn gốc từ động đất l một trong những loại hnh thảm họa thin nhin gy hậu quả thảm khốc. Những vng bị sng thần qut qua phải hứng chịu những thiệt hại v cng to lớn về con người, của cải vật chất, hạ tầng kinh tế x hội, mi trường; Cc đứt gy biểu hiện hoạt động động đất trong khu vực nghin cứu bao gồm Manila, Sng Hồng, Sng L, Bắc Hong Sa, Ph Lm - Linh Cẩu, Thuận Hải - Minh Hải, Baram-Palawan, Ba Thp, Li Chu, Hải Nam, Ốc Tai Voi, Kinh tuyến 117, Đng Cn Sơn v Kiu Ngựa; Động đất lớn nhất c thế xảy ra trn cc đn pht sinh động đất mạnh nhất c thể xảy ra c M=8,85 trn đới ht chm Manila; Đới ht chm Manila, đứt gy Sng Hồng, đứt gy Sng L, đứt gy Bắc Hong Sa, đứt gy Ph Lm - Linh Cẩu, đứt gy Baram-Palawwan, đứt gy Li Chu, đứt gy Đng Cn Sơn v đứt gy Kiu Ngựa l cc nguồn được dự bo c thế xảy ra động đất gy sng thần trong khu vực Bin Đng Việt Nam.

(Xem ton văn: Lin hệ với Tạp ch Địa Chất Tổng Cục Địa chất v Khong sản Việt Nam)