ỨNG DỤNG PHÉP BIN ĐỔI WAVELET LIÊN TỤC
ĐỂ XỬ LƯ DỮ LIỆU RA ĐA XUYÊN ĐẤT

DƯƠNG QUỐC CHÁNH TÍN1, DƯƠNG HIẾU ĐẦU1,

NGUYỄN THÀNH VN2, NGUYỀN VĂN THUẬN2, NGUYỆN THỊ HƯƠNG1
1Đại học Cần Thơ; 2Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp HCM

 

 

Tóm tắt: Wavelet là một trong những công cụ phân tích tín hiệu mi, đóng vai tṛ quan trọng trong nhiều lĩnh vực như: xử lư ảnh, đồ họa, nén d liệu, xử lư dữ liệu từ và trọng lực,... Trong nghiên cứu này, phép biến đổi wavelet liên tục với hàm wavelet được chọn thích hợp và phương pháp cực đại độ lớn biến đi wavelet được sử dụng để xác định các đối tượng dưới mặt đất từ dữ liệu thu được do máy ra đa xuyên đất. Kết quả phân tích trên các mô h́nh lư thuyết và trên dữ liệu thực tế bằng phương pháp được đề xuất đă chỉ ra rằng đây là một phương pháp khả thi để xác định vị trí, kích thước và độ sâu của các vật thể bị chôn vùi mà không xét đến vận tốc truyền sóng điện từ trong môi trường vật chất. Phương pháp phân tích dữ liệu ra đa xuyên đất này có thể được ứng dụng đ nghiên cứu cấu trúc tầng nông.

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)