ĐƯỜNG BỜ CỔ V RANH GIỚI CHO CC MIỀN HỆ THỐNG TRẦM TCH

PLEISTOCEN MUỘN HOLOCEN KHU VỰC BẮC BỘ V BẮC TRUNG BỘ

 

TRẦN NGHI, NGUYỄN THỊ TUYẾN, ĐINH XUN THNH, NGUYỄN ĐNH NGUYN

TRẦN THỊ THANH NHN, NGUYỄN ĐNH THI, NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Viện nghin cứu Địa mi trường v thch ứng biến đổi kh hậu

 

Tm tắt: Đường bờ cổ v ranh gii cho của cc min hệ thống trầm tch trong Pleistocen muộn - Holocen c mối quan hệ nhn quả với sự thay đổi mực ớc bin ton cu. Trong khu vực lnh thổ Bắc Bộ quan hệ giữa tướng trầm tch Pleistocen muộn-Holocen v sự thay đổi mực mước bin được thể hiện qua sự phn b cc dy cộng sinh tưng theo 3 min hệ thng: 1) Miền hệ thống trầm tch biển thấp (LST) được đặc trưng bởi 4 đường bờ cổ v một dy cộng sinh tướng: cuội tảng deluvi. cuội sạn proluvi. ct bột aluvi v ct bột st chu thổ biển thoi (dr, pr, ar, amrLST). Dy cộng sinh tướng ny nằm phủ trn bề mặt bo mn của trầm tch Pleistocen muộn, phần sớm thuộc hệ tầng Vĩnh Phc ko di từ 50000-20000 năm BP; 2) Miền hệ thống trầm tch biển tiến (TST) được đặc trưng bởi 4 đường bờ cổ v một dy cộng sinh tướng từ biển vo đất liền: tướng ct bn cửa sng, ct bột aluvi, st đầm lầy ven biển, st xm xanh vũng vịnh biển tiến (amt, ambt, at, mtTST). Dy cộng sinh tướng ny tạo nn một ranh giới cho t1800 năm đến 6000 năm BP phủ trực tiếp trn bề mặt bo mn biển tiến; 3) Miền hệ thống trầm tch biển cao (HST) được đặc trưng bởi 4 đường bờ cổ vả một dy cộng sinh ớng: st sườn, bn ct tiền chu thổ, ct bn đồng bằng chu thổ. Dy cộng sinh tướng biển cao tạo nn một ranh giới cho với miền hệ thống trầm tch biển tiến kẻo di t5000 năm đến nay.

 

(Xem ton văn: Lin hệ với Tạp ch Địa Chất Tổng Cục Địa chất v Khong sản Việt Nam)