ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG TRẦM TÍCH VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TR̀NH CÁC THÀNH TẠO

HOLOCEN VÙNG VEN BIỂN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PH̉NG

 

VŨ VĂN LỢI1, DOĂN Đ̀NH LÂM2

1Công ty CP Thiết kế công tŕnh xây dựng Hải Pḥng, 36 Lư Tự Trọng, Hải Pḥng;

 2Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 84 Chùa Láng, Hà Nội

 

Tóm tắt: Vùng ven biển quận Hài An, thành phố Hải Pḥng có mặt 7 tướng trầm ch Holocen tương ứng với 7 đơn nguyên địa chất công tŕnh, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các tướng bùn đầm lầy ven biển, bùn cửa sông h́nh phễu-vũng vịnh tuổi Holocen sớm-giữa, đất ở trạng thái dẻo chảy đôi chỗ dẻo mềm. Các tướng chân châu thổ, tiền châu thổ, băi triều và cửa sông h́nh phễu tuổi Holocen giữa-muộn, đất ở trạng thái chảy. Chiều dày trầm tích có xu hướng tăng dần từ giữa khu vực nghiên cứu hướng ra biển về phía Đông, Đông Bắc và có xu hướng giảm dần về hai phía Tây BắcTây Nam. Các loại đất của thành tạo Holocen trong vùng nghiên cứu có các chi tiêu cơ lư cho thấy đất có tính nén lún lớn và không đều, độ bền kiến trúc nhỏ, đất rất yếu.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)