SỬ DỤNG MỘT SỐ THUỘC TÍNH ĐỊA CHẤN MINH GIẢI TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN PHẢN XẠ 2D

TRONG “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ TÀI NGUYÊN THAN BỂ SÔNG HỒNG”

 

LẠI MẠNH GIÀU1, KIỀU HUỲNH PHƯƠNG1, NGUYỄN VÂN SANG1, NGUYỄN DUY B̀NH2

NGUYỄN TUẤN TRUNG1, LẠI NGỌC DŨNG1, NGUYỄN VĂN HÀNH1, LÊ VĂN HƯNG2

1Liên đoàn Vật lư Địa chất, 2Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

Tóm tắt: Những thành tựu trong việc phát triển kỹ thuật máy tính, sự hoàn thiện về thiết bị và các chương tŕnh ứng dụng cho phép thu thập được khối lượng thông tin rất lớn từ tài liệu địa chấn, làm tăng số lượng thông số được sử dụng trong quá tŕnh phân tích. Các đặc điểm của trường sóng được sử dụng với thuật ngữ là các “thuộc tính địa chấn” (seismic attributes). Các thuộc tính địa chấn bao gồm cả các đặc điểm động h́nh học(thời gian, tốc độ…) và đặc điểm động lực (pha, biên độ, tần số, độ suy giảm năng lượng…). Các thuộc tính có thể được xác định theo đơn mạch hoặc liên kết giữa các mạch. Bài báo này tŕnh bày về việc nghiên cứu phân tích địa chấn phục vụ công tác minh giải tài liệu địa chấn phản xạ 2D thuộc đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than bể sông Hồng”.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)