VAI TR̉ CỦA ĐỨT GĂY CAO BẰNG – TIÊN YÊN ĐỐI VỚI CÁC THÀNH TẠO CHỨA ĐỒNG – NIKEN KHU VỰC CAO BẰNG

 

VŨ MẠNH HÀO, NGUYỄN THANH HƯƠNG

Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

Tóm tắt: Trên cơ sở tổng hợp kế thừa các tài liệu có trước, kết hợp với công tác nghiên cứu chi tiết tại thực địa, luận giải theo quan điểm kiến tạo hiện đại để đưa ra những nhận xét, đánh giá vai tṛ của đứt găy Cao Bằng – Tiên Yên đối với các thành tạo chứa đồng – niken khu vực Cao Bằng, góp phần làm sáng tỏ sự phân bố, các yếu tố khống chế thuận lợi và định hướng cho công tác t́m kiếm, thăm ḍ khoáng sản đồng – niken ẩn sâu. Kết quả nghiên cứu đă chỉ ra rằng đứt găy Cao Bằng – Tiên Yên không phải kênh dẫn magma nóng chảy từ dứoi sâu đi lên. Các đứt găy thuận phát triển cùng phương với đứt găy Cao Bằng – Tiên Yên đóng vai tṛ khống chế và làm xê dịch thân quặng đồng, niken khu vực nghiên cứu.

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)