KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG THIẾT BỊ XRF CẦM TAY TRONG PHÂN TÍCH MẪU ĐỊA CHẤT

 

MAI TRỌNG TÚ, VƯƠNG MẠNH SƠN, BÙI THUƯ VÂN, VŨ MẠNH HÀO

Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

Tóm tắt: Trong điều tra địa chất t́m kiếm khoáng sản, công tác phân tích các mẫu địa chất là không thể thiếu được. Với sự phát triển của khoa học, phương pháp phân tích huỳnh quang tia X trên thiết bị XRF cầm tay ra đời và được đưa vào ứng dụng đă đánh dấu một ứng dụng mới trong công tác nghiên cứu về địa chất khoáng sản. So sánh kết quả phân tích của các mẫu bùn bùn đáy giữa phương pháp ICP truyền thống, các mẫu hoá quặng với phương pháp phân tích huỳnh quang tia X trên thiết bị cầm tay XRF bước đầu đă xác định được nguyên tố có trong mẫu đất; dải hàm lượng các nguyên tố xác định được từ 10ppm đến 10%; sai số phân tích ±20%. Kết quả cho thấy thiết bị XRF cầm tay đáp ứng tốt để sử dụng phân tích các mẫu địa hoá đất, trầm tích, bùn đáy tại văn pḥng thực địa.

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)