ĐÁNH GIÁ TRƯỢT LỞ VÁCH ĐƯỜNG BỘ Ở HAI HUYỆN

KHÁNH SƠN VÀ KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HOÀ

 

VŨ NGỌC TRÂN

Hội Địa chất thuỷ văn

 

Tóm tắt: Trong địa bàn hai huyện miền núi Khánh Vĩnh Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoa, vào những năm gần đây, quá tŕnh trượt lở đất đá ở ven các tuyến đường bộ rất nghiêm trọng, mỗi năm có thể gây thiệt hại tới hàng trăm tỷ đồng, và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thất thiệt nhân mạng cho nhân dân địa phương và người qua đường. Để đánh giá một cách căn bản hiện tượng này nhằm t́m ra nguyên nhân cơ bản và các giải pháp khắc phục có hiệu quả, một đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đă được triển khai thực hiện. Tác giả đề tài đă tiến hành đánh giá mức độ nhạy cảm của đất đá với quá tŕnh trượt, lở đất đả ở các sườn dốc bên đường, sau đó kết hợp với kết quả kiểm tra (phân tích ổn định) các bờ dốc điển h́nh (đă chọn 102 điểm để kiêm tra), với kết quả đánh giá ổn định bờ sông (tớc nguy cơ xâm thực ngang), cùng với các nhân tô khác để đưa ra các nhận định xác đáng về nguy trượt, lở đất đá ở các vách đường bộ trong vùng. Cuối cùng, những nguyên nhân cơ bản gây nên hiện tượng trượt, lở và các giải pháp pḥng chổng, khắc phục, giảm nhẹ thiệt hại ở đây cũng đă được đề xuất.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)