ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG NGUỒN TÀI NGUYÊN

NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC BÁN ĐẢO CÀ MAU

 

NGUYỄN Đ̀NH TỨ

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

Tóm tắt: Đánh giá tính bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất tại khu vực bán đảo Cà Mau bằng phương pháp định lượng thông qua các chỉ số đă chỉ ra rằng nguồn tài nguyên nước dưới đất tại khu vực không bền vững, sự khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước trong khu vực chưa hợp lư, việc quản lư khai thác nước của các cơ quan chức năng không sát với thực tế. Kết quả tính toán cho thây chỉ sổ nguồn nước dưới đẩt có thể tái tạo trên đầu người rất thấp so với mức trung b́nh của thế giới. Tương tự, các chỉ số sử dụng nước dưới đất cho sinh hoạt c̣n thấp, chỉ số cạn kiệt nước dưới đất cho thấy nguồn nước ngầm của khu vực đang suy giảm nghiêm trọng, và kết quả chỉ số khai thác nước dưới đất so với trữ lượng khai thác tiềm năng đă chỉ rơ việc thống kê, quản lư của các cơ quan chức năng đối với việc khai thác nước dưới đất c̣n lỏng lẻo.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)