NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY TRƯỢT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT – LŨ BÙN ĐÁ

KHU VỰC HỒ THUỶ ĐIỆN HOÀ B̀NH – SƠN LA BẰNG PHÂN TÍCH ẢNH VIỄN THÁM

PHÂN GIẢI CAO VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LƯ

 

PHẠM VĂN HÙNG1, PHẠM QUANG SƠN1, BÙI VĂN THƠM1, NGUYỄN VĂN DŨNG2

1Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2Viện Địa lư, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Tóm tắt: Trên cơ sở tổng họp các tài liệu hiện có và kết quả phân tích giải đoán ảnh viễn thám phân giải cao cho phép xác lập hiện trạng phân bố và các nguyên nhân gâv tai biến trượt lở đất và lũ quét - lũ bùn đá khu vực hồ thủy điện Ḥa B́nh - Sơn La. Trong khu vực nghiên cứu đă xác lập gần 1.000 khối trượt lớn nhỏ và 275 ḍng lũ quét - lũ bùn đá. Chúng phân bố theo dạng tuyến có phương Tây Bắc - Đông Nam và á kinh tuyến. Các dải có phương Tây Bắc - Đông Nam gồm Phong Thổ - Tam Đường, Quỳnh Nhai - Mường La - Đà Bắc, Tuần Giáo - Thuận Châu, Mộc Châu - Mai Châu. Các dải có phương á kinh tuyến gồm Mường Lay - Mường Chà, Tân Uyên - Than Uyên, Tủa Chùa - Tuần Giáo. Các yếu tổ tác động gây trượt lở đất và lũ quét - lũ bùn đá bao ơồm nhóm các yếu tố địa mạo, địa chất, kiến tạo, khí hậu thủy văn, lớp phủ thực vật và hoạt động kinh tế của con người. Trong đó, các yếu tố địa chất, kiến tạo lớp phủ thực vật, hiện trạng sử dụng đất,... được xác lập trên cơ sở tổng hợp các kết quả phân tích giải đoán ảnh viễn thám, khảo sát thực địa và các tài liệu hiện có. Phân tích hiện trạng các tai biến theo từng yếu tố phát sinh cho phép xây dựng các bán đồ nguy cơ tai biến thành phần.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)