ĐẶC ĐIỂM TN KIẾN TẠO, ĐỊA ĐỘNG LỰC HIỆN ĐẠI 
KHU VỰC HƯỚNG HA - ĐA KRNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

NGUYỄN VĂN CANH1PHẠM VĂN HNG2

1Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

2Viện Địa chất - Viện Hn lm Khoa học v Cng nghệ Việt Nam

 

Tm tắt: Trn cơ sở tổng hợp cc kết quả phn tch ảnh viễn thm, biến dạng địa mạo, địa chất, kiến tạo đ cho php xc định đặc điểm Tn kiến tạo, địa động lực hiện đại khu vực Hướng Ha - Đa Krng, tỉnh Quảng Trị. Bnh đồ cấu trc Tn kiến tạo khu vực gồm cc khối cấu trc v đứt gy. Cc khối cấu trc gồm: khối Hướng Lập, Hướng Sơn, Ba Lng, Triệu Nguyn, Hc Nghi, A Ngo, Hướng Lộc - A Vao v Hướng Phng. Cc đới đứt gy kiến tạo gồm: đới đứt gy Đa Krng - Huế, Hướng Ho - A Lưới, Sng Cam Lộ, Sng Quảng Trị, M - Tn Lập, T Long - A Vao. Trong đ đới đứt gy Hướng Ho- A Lưới v Đa Krong -Huế đng vai tr quan trọng nhất trong hnh thnh bnh đồ kiến trc khu vực. Phần lớn cc đứt gy phương TB-ĐN Sng Cam Lộ, Hướng Ha - A Lưới, Đa Krong - Huế, Sng Quảng Trị đổ về pha đng bắc với gc cắm 60-80o. Bối cảnh địa động lực Tn kiến tạo khu vực diễn ra trong 2 pha kiến tạo. Pha sớm diễn ra vo Miocen - Pliocen trong bối cảnh động lực nn p phương vĩ tuyến, cc đứt gy phương TB-ĐN Sng Cam Lộ, Sng Quảng Trị, Đa Krng - Huế v Hướng Ho - A Lưới. Hoạt động trượt bằng tri v tri-thuận; đứt gy phương ĐB-TN M - Tn Lập hoạt động trượt bằng phải v cc đứt gy phương kinh tuyến hoạt động nn p. Pha muộn diễn ra vo Pliocen - Đệ tứ trong bối cảnh nn p theo phương kinh tuyến, cc đứt gy phương TB-ĐN nu trn hoạt động trượt bằng phải-thuận; phương ĐB-TN hoạt động trượt bằng tri-thuận; phương vĩ tuyến hoạt động nghịch v phương kinh tuyến hoạt động thuận. Cc qu trnh địa chất động lực diễn ra dọc cc đới đứt gy hoạt động trong khu vực, hoạt động phun tro basalt Pliocen - Đệ tứ, nứt đất, động đất, xuất lộ nguồn nước khong-nng, phn bố nguồn địa nhiệt.

(Xem ton văn: Lin hệ với Tạp ch Địa Chất Tổng Cục Địa chất v Khong sản Việt Nam)