HÓA THẠCH FORAMINIFERA TRONG TRM TÍCH ĐỆ TỨ- HIỆN ĐI

 VÙNG BIN THỪA THIÊN – HUẾ (0-30 m nước)

 

NGÔ THỊ KIM CHI1, MAI VĂN LẠC1, HOÀNG VĂN LONG1, TRỊNH NGUYÊN TÍNH2,

LÊ ANH THẮNG2, ĐÀO VĂN NGHIÊM1, PHAN VĂN B̀NH1, NGUYỄN HỮU HIỆU2

 1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội; 2 Trung tâm Điều tra Tài nguyên - Môi trường biển, Hà Nội

 

Tóm tắt: Bài báo tŕnh bày kết quả nghiên cứu các di tích Foraminifera trong trầm tích Đệ tứ - Hiện đại vùng biển Thừa Thiên – Huế (0-30 m). Trên cơ sở kết quả phân tích 77 mu đă xác định được 82 loài thuộc về 5 phụ bộ Foraminifera theo hệ thống phân loại của Loeblich A.RTappan H., cụ thể gồm các phụ bộ sau: Phụ bộ Miliolina Delage and Héouard, 1896, gồm 6 họ, 16 giống, 35 loài; Phụ bộ Rotaliina Delage and Heouard, 1896, gồm 11 họ, 14 giống, 25 loài; Phụ bộ Textulariina, Deiage and Hẻouard, 1896, gồm 5 họ, 7 ging, 11 loài; Phụ bộ Lagenina, Delage and Heouard, 1896, gồm 3 họ, 3 giống, 5 loài; Phụ bộ Globigerinỉna Delage and Heouard, 1896, gôm 1 họ, 3 giống, 6 loài. Tt cả chúng đều thuộc nhóm sinh thái biển nông gần bờ, ven bờ, nơi có nâng độ muối trong nước không n định và có chế độ thủy động lực tương đi cao.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)