MỘT VÀI VẤN ĐỀ ĐỊA CHẤT ĐỆ TỨ Ở ĐNG BẰNG
NAM B
TRÊN SỞ PHÂN TÍCH ĐỊA MẠO - TRẦM TÍCH

VĂN VĨNH1, NGUYỄN HUY DŨNG1, TRỊNH NGUYÊN TÍNH2, TRẦN VĂN NAM3
1Hội Địa chất Tp. HCM,

2Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường bin, 125 Trung Kính, Quận cầu Giấy, Hà Nội;

3Liên đoàn Bn đồ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tt: Bng ba cách tiếp cận - tiếp cận hiện tại luận, tiếp cận theo chui phát sinh h́nh thái và tiếp cận bề mặt tích tụ Pleistocen muộn, bài báo phân tích, hệ thống hóa, giới thiệu: 1) Hệ thống 6 bậc thềm - đồng bằng thấp, 6 ngấn nước và độ cao của chúng ở đồng bằng Nam Bộ; 2) 06 chuỗi phát sinh h́nh thái liên quan với các bậc thềm bin, đồng bằng, giồng cát, ngấn nước, tui tuvệt đối trong khoảng 8000-6200 năm, 5.570±260 đến 4.550±220 năm, 3760±55 năm đến 2.780±140 năm, 2580±70 năm đến 1.600±90 năm, 1.590±90 năm đến 290±20 năm, 180 năm đến nay; 3) Mức độ nâng hạ, hoạt động của một s đứt găy sau Pleistocen muộn.


    (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)