LỊCH SỬ TIẾN HÓA KIẾN TẠO GIAI ĐOẠN PALEOZOI MUỘN
-
MESOZOI SỚM TÂY NAM VIỆT NAM VÀ VÙNG KẾ CẬN

ĐÀO VIẾT CẢNH1, PHẠM HUY LONG1, ĐỒ VĂN LĨNH2
1Tổng công ty Thăm ḍ Khai thác Dầu khí (PVEP), 12 Tân Trào, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh
2Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tắt: B́nh đồ cu trúc Tây Nam Việt Nam và vùng kế cận vào cuối Mesozoi sớm gồm 4 đơn vị kiến tạo chính: Sibumasu, Chanthaburi, Tonle Sap - Sài G̣n và Indochina. Ranh giới giữa chúng là các đới khâu Klaeng (Chanthaburi) - Bentong Raub, Sa Kaeo - Ḥn Chuối và Tây Ninh. Lịch sử tiến hóa kiến tạo giai đoạn Paleozoi muộn - Mesozoi sớm Tây Nam Việt Nam và vùng kế cận đă trải qua 5 thời kỳ: 1) Từ Devon đến đu Carbon muộn, khi lục địa Indochina được tách ra và di chuyên, trôi dạt khỏi siêu lục địa Gondwana, tạo Paleo-Tethys; 2) Từ Carbon muộn đến đầu Permi, vỏ đại dương Paleo- Tethys bị hút ch́m dưới khối lục địa Indochina, tạo ŕa lục địa tích cực (kiêu Sunda) với bin sau cung Ḥn Chuối; 3) Vào Permi - Trias giữa, không chi có cung đảo núi lửa Chanthaburi mà cả vi lục địa Tonle Sap - Sài G̣n được tách khỏi khối lục địa Indochina, tạo bin sau cung Sisophon - Hà Tiên chồng lên bin Ḥn Chuối và bin Ro Viêng - Tà Thiết (kiu cung đảo Nhật Bản). Vào cuối Permi sớm, khối lục địa Sibumasu tách khỏi siêu lục địa Gondwana, tạo Meso-Tethys; 4) Từ cui Trias giữa đến Trias muộn, vỏ đại dương Paleo- Tethys, bin Sisophon - Hà Tiên và Ro Viêng - Tà Thiết bị hút ch́m và tiêu biến, tạo các cung núi lửa Chanthaburi, Sa Kaeo - Kampot - Ḥn Khoai, Attapeu - Chư Klin; 5) Quá tŕnh ghép nối, va mảng và tạo núi giữa các khi lục địa Sibumasu, Chanthaburi, Tonle Sap - Sài G̣n và Indochina vào Trias muộn là nguyên nhân tạo b trầm tích Phú Quốc kiu giữa núi tui Trias muộn đến Jura giữa và đai grand kiu S chứa thiếc nam Thái Lan - Tày Malaysia tui Trias muộn kỳ Nori. Tuy đă có một số di chỉ của đới khâu Sa Kaeo - Ḥn Chuối ở phía nam và đới khâu Tây Ninh, song cn tiếp tục t́m kiếm thêm.


                (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)