ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA QUY HOẠCH

KHAI THÁC QUẶNG TITAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH N1NH THUẬN

HOÀNG THỊ THANH THY1, MAI KIM VINH2, DƯƠNG THỊ PHƯỢNG QUYÊN3

 1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chi Minh, 236B Lê Văn Sỹ, Q. Tân B́nh, Tp. Hồ Chí Minh;

2 Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh;  

3 Viện Môi trường và Tài nguyên, 142 Tô Hiến Thành, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Bài báo tŕnh bày bộ tiêu chí về khai thác khoáng sản bền vững do nhóm nghiên cứu đ xut gm 5 mục tiêu và 19 tiêu chí, có th sử dụng đ đánh giá tính bền vững ca các dự án khai thác khoáng sn trong suốt ṿng đời của dự án. Bộ tiêu chí này cũng đă được áp dụng thử nghiệm đ đánh giá định lượng tính bn vmg của kịch bán khai thác quặng sa khoáng Titan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Kết quả nghiên cứu đă cho thấy, 4 trong số 5 mục tiêu đều được đánh giá có số đim thay đi từ (-4) đến (-5) với mức độ ảnh hướng của từng tiêu chí từ tiêu cực đến rt tiêu cực. Chính v́ vậy, hoạt động khai thác quặng titan tuy sẽ mang lại một số hiệu quả kinh tế nhưng đồng thời cũng sẽ tác động tiêu cực nhất định đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xă hội. Do đó, quy hoạch khai thác quặng sa khoáng Ti trên địa bàn tinh Ninh Thuận sẽ gặp rất nhiều thách thức và khó khăn đ đạt được mục tiêu khai thác khoáng sản bền vững.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)