TÍNH PHÂN ĐỚI VÀNH NGUYÊN SINH VÀ SỬ DỤNG

S LIỆU T̀M KIẾM ĐỊA HOÁ ĐÁNH GIÁ MỨC Đ

BÓC M̉N CA CÁC THÂN QUẶNG TẠI ĐIỂM VÀNG SUỐI BN

 

NGUYỄN CHÍ VŨ1, NGỤYẺN THỊ KIỀU OANH2

1Hội Địa chất Thủy văn Tp. HCM; 2Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Tp. HCM

Tóm tắt: Tính phân đới là một trong những đặc tính quan trọng nhất của vành nguyên sinh các nguyên tố chỉ thị quặng được sư dụng để nghiên cu, đánh giá mức bóc ṃn của khu mỏ và t́m ra các thân quặng ẩn. Đ nghiên cứa tính phân đới của vành nguyên sinh, có th sử dụng các đại lượng gồm: Kích thước vành nguyên sinh (L, m); Hàm lượng dị thường trung b́nh ( ,%) và hệ số phân đới tương phản (k); Lượng xuất đường thng (M, m%) hoặc Lượng xuất diện tích (P, m2%) và hệ số phân đới (ν); Đại lượng tỷ số tng hoặc tích lượng xut (Kn) và Hệ s tương quan (r). Trong trường hợp giữa vành phân tán thứ sinh và vành nguyên sinh (quặng gốc) có mối liên quan mật thiết, th́ có th sư dụng số liệu t́m kiếm địa hoá theo vành phân tán thứ sinh đ nghiên cứu đánh giá mức bóc ṃn và trin vọng của khu mỏ. Kết qu nghiên cứu địa hoá tại đim vàng Suối Bon là một ví dụ.


    (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)