ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LƯ

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG H̀NH THÁI SÔNG, DỤ TRÊN ĐOẠN SÔNG HỒNG

THUỘC ĐỊA PHẬN HÀ NỘI

 

TRƯƠNG XUÂN LUẬN, ĐỖ THỊ HẰNG

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu về biến động đường sông bằng phân tích dữ liệu viễn thám, đối sánh, kiểm định với kết quả quan trắc thực tế và một số bản đồ hiện có (bản đồ địa h́nh, bản đồ sử dụng đất) trên đoạn sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội. Kết quả ghi nhận, hiện tượng xói lở bồi tụ khác nhau theo các năm và các giai đoạn khác nhau trong năm. Giai đoạn 1996-2003, diện tích bồi tụ là 26,3 km2, phân bố dọc hữu ngạn thuộc địa phận huyện Ba V́, bắc huyện Đan Phượng, bắc huyện Mê Linh, rải rác dọc huyện Đông Anh, khu vực nội thành; diện tích xói lở: 11,7 km , phát triển dọc bờ sông thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, đi diện huyện Ba V́, huyện Phúc Thọ và nam huyện Mê Linh. Giai đoạn 2003-2011, diện tích bồi tụ: 11,2 km2, phân bố chủ yếu ở bờ thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Phúc Thọ và nam huyện Mê Linh; diện tích xói lở: 23,8 km , diễn ra mạnh mẽ, phân bố rải rác từ huyện Ba V́ đến khu vực nội thành; giai đoạn 2011-2013, quá tŕnh bồi tụ xảy ra yếu, xấp xỉ 0,6 km2; hiện tượng xói lở xảy ra khá mạnh ở tả ngạn thuộc Ba V́ và rải rác tại các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Thanh Tŕ với diện tích 14,8 km2.

                        (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)