MÔ H̀NH KIẾN TẠO - SINH KHOÁNG KHU VỰC CHO HOẠT ĐỘNG MAGMA CAO

KALI KAINOZOI VÀ SINH KHOÁNG Cu-Mo-Au ĐỚI TẠO KHOÁNG HABO - Ô QUƯ HỒ,

R̀A TÂY NAM ĐỚI TRƯỢT CẮT AILAO SHAN - SÔNG HỒNG

 

TRẦN MỸ DŨNG

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lăo, Hà Nội

Tóm tắt: Các hoạt động magma Kainozoi trên đới tạo khoáng Habo - Ô Quư Hồ, ŕa tây nam đới trượt cẳt Ailao Shan - Sông Hồng, tạo ra các đá magma kiềm cao kali và sinh thành một hệ thống quặng Cu-Mo-Au porphyr-nhiệt dịch nông nhiệt độ thấp. Các đá magma này khá giàu các nguyên tố không tương hợp (Rb, Ba, K, Sr), nghèo nguyên tố trường bền vững cao (Nb, Ta, Ti và P), giá trị (143Nd/I44Nd)i thấp (0,512336-0,512450) và (87Sr/86Sr)i khá cao (0,706585- 0,707521). Thời gian xảy ra hoạt động magma và tạo khoáng trên đới tạo khoáng Habo - Ô Quư Hồ tập trung trong khoảng 40-32 Tr.n, tương đng với hoạt động magma cao kali Kainozoi và sinh khoáng liên quan vùng đông Tây Tạng. Điều này chứng tỏ hoạt động magma và tạo khoáng xảy ra trước quá tŕnh dịch trượt bằng trái của đới xiết trượt Ailao Shan - Sông Hồng. Các đá magma có đặc điểm địa hóa và đồng vị Sr-Nd nêu trên phản ánh sự xuất sinh từ miền nguồn manti giàu hoặc magma bị ảnh hưởng bởi fluid thoát ra từ vỏ đại dương Tethys bị hút ch́m.

                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)