MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ

TÀI NGUYÊN KHOẢNG SẢN VIỆT NAM

 

LẠI HỒNG THANH1, TRỊNH PHƯƠNG THẢO2

1Cục Kiểm soát hoạt động khoảng sản miền Bắc, 6 Phạm Ngũ Lăo, Hà Nội

2Tạp chí Địa chất, 6 Phạm Ngũ Lăo, Hà Nội

Tóm tắt: Tài nguyên khoáng sản là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quàn lư và là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xă hội đất nước. Thời gian qua, công tác quàn lư nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản đă có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn c̣n nhũng tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Bài báo này giới thiệu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tài nguyên khoáng sản Việt Nam, tiến tói phát triển bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)